Szczecin
Nieruchomości

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SZEREGOWCE.EU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego szeregowce.eu (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Netmag z siedzibą w Szczecinie zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: info@szeregowce.eu oraz telefonicznie.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że jego postanowienia określają zakres i warunki korzystania z Usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej szeregowce.eu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 7. Niniejszy Regulamin nie określa zasad korzystania z Serwisu i zamieszczania Ogłoszeń przez Deweloperów. Ogłoszenia zamieszczane przez Deweloperów są płatne na warunkach określonych w odrębnych regulaminie lub umowie.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Netmag z siedzibą w Szczecinie.

Serwis Internetowy / Serwis Ogłoszeniowy / Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie szeregowce.eu, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca w ramach którego Użytkownicy mogą zamieszczać i przeglądać Bezpłatne Ogłoszenia związane z rynkiem i obrotem nieruchomościami;

Deweloper – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość. Jako Deweloper rozumiana jest równeż firma budowlana oraz podmiot zajmujący się skupowaniem i odsprzedażą nieruchomości lub wyodrębnionych z nich lokali;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać opisy zamieszczanych przez Ogłoszeniodawcę lub Dewelopera Ogłoszeń, jak też przeglądać inne informacje, zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem;

Ogłoszeniodawca – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który wypełnił elektroniczny Formularz Bezpłatnego Ogłoszenia sprzedaży lub najmu nieruchomości, której jest właścicielem i sprzedaje lub wynajmuje ją w celu bezpośrednio niezwiązanym z jego działalnością zawodową lub gospodarczą;  korzystający z usług zamieszczania Ogłoszeń związanych z rynkiem nieruchomości w Serwisie;

Bezpłatne Ogłoszenie / Ogłoszenie – bezpłatna czasowa publikacja w Serwisie informacji o ofercie sprzedaży lub najmu nieruchomości, sporządzona przez Ogłoszeniodawcę. Bezpłatne Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

Formularz Bezpłatnego Ogłoszenia – określona, co do formy przez Usługodawcę, na stronie internetowej Serwisu, elektroniczna wersja formularza rejestracji Bezpłatnego Ogłoszenia, podlegająca wypełnieniu przez Ogłoszeniodawcę wskazanych przez Usługodawcę pól, z uwzględnieniem podziału na różne kategorie tematyczne oferowanej nieruchomości;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników  i Ogłoszeniodawców drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), polegające w szczególności na możliwości przeglądania Ogłoszeń i ich zamieszczaniu;

Konto – bezpłatna, przydzielona danemu Użytkownikowi/Ogłoszeniodawcy część Serwisu, za pomocą której Użytkownik/Ogłoszeniodawca może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Działalność Serwisu polega na udostępnieniu Ogłoszeniodawcy i Deweloperowi możliwości zamieszczania przez nich na stronach internetowych Serwisu ogłoszeń sprzedaży lub najmu nieruchomości. Działalność Serwisu polega również na udzieleniu Użytkownikowi możliwości przeglądania ogłoszeń usług i towarów zamieszczonych przez Ogłoszeniodawcę, Dewelopera i partnerów Usługodawcy, jak też innych informacji zamieszczonych w Serwisie zgodnie z naturą jego działania.
 2. Usługodawca oferuje wyłącznie usługę zamieszczania ogłoszeń związanych z rynkiem nieruchomości.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
 1. Komputer, tablet lub telefon typu smartfon z dostępem do Internetu,
 2. Dostęp do poczty elektronicznej,
 3. Przeglądarka internetowa zgodna ze standardami W3C,
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 2. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

§4 USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług takich jak:
 1. Bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym przeglądanie Ogłoszeń,
 2. Bezpłatne prowadzenie Konta w Serwisie,
 3. Bezpłatne dodawanie i prezentacja Ogłoszeń.
 1. Umowa:
 1. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,
 2. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §5,
 3. o świadczenie usługi polegającej na dodawaniu i prezentacji Bezpłatnych Ogłoszeń zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §6.
 1. W ramach Serwisu Użytkownik i Ogłoszeniodawca mogą dobrowolnie korzystać z usług dodatkowych oferowanych przez partnerów Usługodawcy. Korzystanie z tego rodzaju usług odbywa się na zasadach określonych przez partnerów Usługodawcy.

§5 KONTO

 1. Korzystanie z niektórych Usług, a w szczególności dodania Bezpłatnego Ogłoszenia, jak również obejrzenia zdjęć nieruchomości lub skontaktowania się z Ogłoszeniodawcą przez Użytkownika wymaga założenia bezpłatnego Konta.
 2. W celu założenia Konta należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, wszelkich czynności w ramach Serwisu w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 3. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik/Ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić dokonanie rejestracji w sposób wskazany w przesłanej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 5. Zakładając Konto Użytkownik/Ogłoszeniodawca może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail  lub numer telefonu informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Sposób odwołania zgody jest każdorazowo podany w treści przesyłanej wiadomości.
 6. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są bezpłatne usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Każda ze Stron umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez strony umowy: w przypadku Usługodawcy na adres: info@szeregowce.eu, a w przypadku Użytkownika na adres podany przez niego w Koncie. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta.
 8. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez usunięcie Konta w sposób określony w ustępie 7.
 9. Ogłoszeniodawca jako konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez usunięcie Konta w sposób określony w ustępie 7.
 10. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 11. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik/Ogłoszeniodawca otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu, po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail lub numeru telefonu a także hasła.
 12. Ogłoszeniodawcy mają również możliwość założenia Konta wraz z dodaniem Bezpłatnego Ogłoszenia poprzez kontakt telefoniczny z przedstawicielem Usługodawcy. Usługodawca prześle na adres poczty elektronicznej warunki założenia Konta, w tym dodania Bezpłatnego Ogłoszenia. Ogłoszeniodawca w celu zawarcia umowy powinien potwierdzić dokonanie rejestracji i dodanie Bezpłatnego Ogłoszenia w sposób wskazany w przesłanej wiadomości e-mail lub sms na podany przez Ogłoszeniodawcę adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 13. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku Ogłoszeniodawcy również szczegóły Bezpłatnego Ogłoszenia. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazywania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 14. Użytkownik/Ogłoszeniodawca nie może posiadać więcej niż jedno Konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi/Ogłoszeniodawcy nie wolno korzystać z Kont innych zarejestrowanych Użytkowników/Ogłoszeniodawców oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta.
 15. W przypadku naruszenia przez Użytkownika/Ogłoszeniodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym(zamknąć Konto) z Użytkownikiem/Ogłoszeniodawcą lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.

§6 OGŁOSZENIA

 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Ogłoszeniodawcy miejsce na stronie internetowej Serwisu  umożliwiające mu zamieszczenie w Serwisie Bezpłatnego Ogłoszenia.
 2. Zamieszczenie Bezpłatnego Ogłoszenia wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
 1. założenia Konta w Serwisie, co następuje z chwilą zamieszczenia pierwszego Bezpłatnego Ogłoszenia;
 2. poprawnego wypełnienia Formularza Bezpłatnego Ogłoszenia.
 1. Nie jest dopuszczalne Zamieszczanie Ogłoszeń przez inne osoby niż właściciel nieruchomości, bądź jego pełnomocnika, który nie zajmuje się zawodowo pośrednictwem nieruchomości.
 2. Osoby zajmujące się pośrednictwem nieruchomościami nie mogą zamieszczać Ogłoszeń.
 3. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości, ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem więcej niż jednego Ogłoszenia.
 4. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest podać sugerowaną cenę sprzedaży lub najmu nieruchomości, cena nie może stanowić ceny wywoławczej w licytacji, aukcji lub przetargu.
 5. Cena sprzedaży nieruchomości musi być wskazana w polskiej walucie (złoty).
 6. Zamieszczając Ogłoszenie, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany wskazać numer telefonu komórkowego należący do polskiej strefy numeracyjnej (+48).
 7. W treści opisu nieruchomości zamieszczanego Ogłoszenia nie można wskazywać telefonu, adresu e-mail oraz numeru(nazwy użytkownika) komunikatora internetowego. Informacje te należy wskazać jedynie w miejscach do tego przeznaczonych w Formularzu Bezpłatnego Ogłoszenia.
 8. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest podać dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników.
 9. Ogłoszenie musi być opisane w języku polskim.
 10. Zdjęcia lub pliki przedstawiające graficznie nieruchomość, muszą mieć na tyle duży rozmiar i być na tyle wyraźne, aby były czytelne dla Użytkowników, a w szczególności zdjęcia nie mogą być oznaczone znakiem wodnym(watermarkiem).
 11. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Formularzu Bezpłatnego Ogłoszenia.
 12. Zdjęcia lub pliki przedstawiające graficznie nieruchomość, nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich.
 13. W Ogłoszeniu nie można zamieszczać jakichkolwiek treści reklamujących usługi lub towary.
 14. Jeśli Ogłoszenie dotyczy mieszkania, nieruchomość musi być już oddana do użytku, a w szczególności przedmiotem ogłoszenia nie może być cesja umowy deweloperskiej.
 15. Nie jest dopuszczalne usuwanie Ogłoszenia a następnie dodawanie Ogłoszenia dotyczącego tej samej nieruchomości w celu wprowadzenie Użytkowników w błąd co do daty wprowadzenia nieruchomości na rynek.
 16. Poprzez zamieszczenie treści, zdjęć i filmów w Serwisie Ogłoszeniodawca udziela na czas świadczenia usługi publikacji Bezpłatnego Ogłoszenia Usługodawcy niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Formularzu Bezpłatnego Ogłoszenia, a w szczególności zdjęć i filmów poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, zwielokrotnianie i udostępnianie treści, zdjęć i filmów w druku, sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści zamieszczonych w Formularzu Bezpłatnego Ogłoszenia w zakresie udzielonej licencji, a w szczególności w innych niż wskazane przez Ogłoszeniodawcę częściach Serwisu oraz w innych internetowych serwisach partnerskich współpracujących z Usługodawcą w celu promocji Bezpłatnego Ogłoszenia.
 17. Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich użytkowników Internetu, a w przypadku Użytkowników posiadających Konto w Serwisie ujawniany jest numer telefonu Ogłoszeniodawcy oraz wyświetlany formularz kontaktowy, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Ogłoszeniodawcy zapytania dotyczące nieruchomości. Zapytania trafiają na wskazany przez Ogłoszeniodawcę adres e-mail lub numer telefonu w formie wiadomości tekstowej.
 18. Ogłoszeniodawca jako konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 19. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 20. Ogłoszenie emitowane jest w Serwisie przez czas nieoznaczony do chwili aż Usługodawca pozyska informację, że jest nieaktualne, lub do chwili rozwiązania umowy o świadczenie publikacji Bezpłatnego Ogłoszenia przez którąkolwiek ze Stron na zasadach określonych poniżej.
 21. Każda ze Stron umowy o świadczenie usługi publikacji Bezpłatnego Ogłoszenia może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez strony umowy: w przypadku Usługodawcy na adres: info@szeregowce.eu, a w przypadku Ogłoszeniodawcy na adres podany w Formularzu Bezpłatnego Ogłoszenia.
 22. Z chwilą rozwiązania umowy Usługodawca usuwa określone Ogłoszenie z Serwisu.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I OGŁOSZENIODAWCY

 1. Użytkownik i Ogłoszeniodawca zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik i Ogłoszeniodawca nie mogą prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, Ogłoszeniodawców, Deweloperów czy Usługodawcy.
 3. Użytkownik i Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informować niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmian dotyczących treści zamieszczonych w Ogłoszeniu.
 4. Ogłoszeniodawca i Użytkownik zobowiązani są do zamieszczania treści zgodnych z prawdą, a w szczególności treści te nie mogą wprowadzać pozostałych Użytkowników i Ogłoszeniodawców w błąd.
 5. Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy.
 6. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu, a w szczególności treści Ogłoszeń w całości bądź w części bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Ogłoszeniodawcy lub Dewelopera.

§8 PŁATNOŚĆ

 1. Usługi przeglądania informacji zamieszczonych w Serwise(w tym Ogłoszeń), prowadzenia Konta i publikacji Ogłoszenia są bezpłatne.

§9 REKLAMACJE

 1. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej info@szeregowce.eu , bądź w formie listu poleconego, na adres: Armii Krajowej 9/6, 81-372 Szczeciniea.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu stron internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy; działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.
 2. Usługodawca w każdym przypadku dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników i Ogłoszeniodawców do Serwisu.
 3. Z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, Ogłoszeniodawców lub Deweloperów, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem odpowiedzialność ponoszą te podmioty.
 4. Za stosowanie się i wywiązywanie się Ogłoszeniodawcy lub Dewelopera z obowiązków wynikających z umowy sprzedaży lub najmu nieruchomości, a w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, bądź też niewykonanie przez Ogłoszeniodawcę lub Dewelopera obowiązku odpowiedzialność ponoszą te podmioty.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Za treść Ogłoszenia odpowiedzialność ponosi Ogłoszeniodawca lub Deweloper.
 7. Usługodawca w miarę swoich możliwości zobowiązuje się weryfikować dane dotyczące nieruchomości, towarów i usług, oraz podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujący regulamin Serwisu Internetowego.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Netmag

ul. Armii Krajowej 9/6

81-372 Szczeciniea

e-mail:info@szeregowce.eu

Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi / usług (*) prowadzenia Konta / dodawania i prezentacji Ogłoszeń(*)

Data zawarcia umowy (*) ………..

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ……………

Adres konsumenta (-ów) …………………

Podpis konsumenta (-ów) ……………………….. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Oprócz prawa odstąpienia do umowy, w dowolnym momencie, również po upływie 14 dni, mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Netmag z siedzibą w Szczecinie (81-372) przy ul. Armii Krajowej 9/6  e-mail:info@szeregowce.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy prowadzenie Konta, Państwa Konto wraz z wszystkimi danymi zostaje usunięte i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy publikacji Ogłoszenia, Państwa Ogłoszenie zostaje usunięte i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU SZEREGOWCE.EU

 1. W czasie korzystania z serwisu internetowego szeregowce.eu (zwanym dalej Serwisem) Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach Serwisu przez Szeregowce.eu
 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu internetowego szeregowce.eu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Netmag z siedzibą w Szczecinie (81-372) przy ul. Armii Krajowej 9/6 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000499066 NIP: 5862288272, REGON: 222036032 o kapitale zakładowym w wysokości 18 000 zł w całości opłącony, zwaną dalej Szeregowce.eu.
 3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe zbierane w Serwisie są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności: prezentacji ogłoszeń w Serwisie, archiwizacji i jego ulepszania, a także w celach marketingowych dotyczących usług Szeregowce.eu jak i podmiotów współpracujących.
 5. Szeregowce.eu dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Szeregowce.eu, a dotyczących Użytkowników Serwisu. Szeregowce.eu z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, a w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Szeregowce.eu sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Szeregowce.eu w ramach Serwisu.
 8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie konta w Serwisie jak również dodanie ogłoszenia. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być anonimowi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez Szeregowce.eu w sposób opisany w niniejszym dokumencie oraz Regulaminie, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Serwis, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz usług i produktów oferowanych w jego ramach.
 9. Dane osobowe podane dla niektórych usług świadczonych przez Szeregowce.eu, w szczególności dla usługi ogłoszeń w Serwisie będą publicznie dostępne dla innych Użytkowników Serwisu.
 10. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Szeregowce.eu  z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Szeregowce.eu, z zastrzeżeniem zdania następnego. Szeregowce.eu może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 11. W przypadku zmiany danych Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie, Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie może zmienić wybrane dane.
 12. Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Szeregowce.eu informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego (usługa powiadomienia). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Sposób odwołania zgody jest każdorazowo podany w treści przesyłanej wiadomości. Szeregowce.eu dokłada wszelkich starań aby wysyłane wiadomości nie obciążały skrzynki odbiorcy.
 13. Dane osobowe lub informacje dotyczące Użytkowników mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Szeregowce.eu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących użytkowników osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu.
 15. Szeregowce.eu w zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Użytkownika, za jego wyraźną zgodą może przekazać dane osobowe doradcy kredytowemu. Przekazanie dotyczy tylko danych niezbędnych do kontaktu z doradcą, a w szczególności numeru telefonu.
 16. Szeregowce.eu wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu obciążających serwer.
 17. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Szeregowce.eu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 18. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu.
 19. Stosowane przez Szeregowce.eu Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Szeregowce.eu stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 20. Szeregowce.eu wykorzystuje Cookies Własne  w celu konfiguracji Serwisu, a przede wszystkim w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 21. Szeregowce.eu wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.
 22. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 23. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 24. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.





Copyright © 2017 Szeregowce Home | Regulamin | Nieruchomości | Kontakt